Sterk fjárhagsstaða Sveitarfélagsins Ölfuss

höfnin2Gunnsteinn R. Ómarsson, bæjarstjóri skrifar:

Á fundi bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Ölfuss, fimmtudaginn 10. apríl 2014, var ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2013 tekinn til síðari umræðu og staðfestingar.

Helstu niðurstöðutölur ársreiknings voru eftirfarandi:

Rekstrartekjur A-hluta voru alls 1.488,9 m.kr. en rekstrarútgjöld 1.303,8 m.kr. og rekstrarniðurstaða fyrir því fjármagnsliði jákvæð um 185,1 m.kr.

Fjármagnskostnaður nettó var kr. 99,8 m.kr. og rekstrarniðurstaða A-hluta því jákvæð um 85,3 m.kr.

Rekstrartekjur samstæðu, þ.e. A- og B hluta, voru alls 1.655,3 m.kr. en rekstrarútgjöld 1.437,8 og rekstarniðurstaða fyrir fjármangsliði því jákvæð um 217,4 m.kr.

Fjármagnskostnaður samstæðunnar nettó var 123,6 m.kr. og hagnaður samstæðunnar því 93,8 m.kr.

Heilt yfir gekk rekstur sveitarfélagsins vel á síðasta ári en verulegur bati hefur orðið á fjárhag þess og rekstrarumhverfi á kjörtímabilinu. Tekjur hafa aukist á milli ára, umfram áætlanir og þó svo rekstrarkostnaður hafi aukist er hann innan þeirra marka sem áætlanir gerðu ráð fyrir. Veltufé frá rekstri samstæðunnar var 303.2 m.kr. og fjármögnunarhreyfingar eða afborganir skuldbindinga voru 118,1 m.kr. Fjárfest var í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir 209,7 m.kr. og handbært fé í árslok var 279,8 m.kr.

Eignir samtals í árslok voru færðar að fjárhæð 4.130,6 m.kr. en skuldir samtals voru færðar að fjárhæð 2.150,7 m.kr. og eigið fé því bókfært 1.979,9 m.kr. Langtímaskuldir í árslok voru 1.884,6 m.kr. og lækkuðu á árinu um 41,2 m.kr. Lífeyrisskuldbinding hækkar um 14,1 m.kr. milli ára og er 332,4 m.kr.

Handbært fé frá rekstri samstæðunnar var 19,37% en fjárfestingarhreyfingar samstæðunnar voru 12,68%.

Veltufjárhlutfall A-hluta var 1,22 og þrátt fyrir lækkun milli ára er hlutfallið áfram sterkt. Eiginfjárhlutfall A-hluta heldur áfram að styrkjast og var í lok árs 43%.

Stærstu einstöku verkefnin sem áhrif höfðu á fjárhag ársins 2013 voru kaup á íþróttamannvirkjum, sem áður voru leigð, af Eignarhaldsfélaginu Fasteign ehf., endurfjármögnun langtímalána og bygging 500 fm. húsnæðis við Leikskólann Bergheima.

Á fundi bæjarstjórnar í lok ágúst s.l. var samþykkt að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 940 milljónir króna vegna kaupa á íþróttamannvirkjunum. Kaupverð fasteignanna alls var um 978 milljónir króna en mismunurinn var greiddur af handbæru fé sveitarfélagsins. Hagræðingin með þessum kaupum var í raun tvíþætt; a) veruleg fjárhagsleg hagræðing og b) innbyggðri áhættu í flóknum leigusamningi um fasteignirnar var aflétt. Jákvæðra áhrifa á eftir að gæta í framtíðarrekstri sveitarfélagsins vegna þessarar breytingar.

Á fundi bæjarráðs um miðjan júlí var samþykkt að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 220 m.kr. til þess að greiða niður verulega dýrari lán, þ.e. með mun hærri vöxtum en með sömu höfuðstólsfjárhæð. Skuldbindingunni var dreift yfir 10 ár, sem er töluvert lengri tími en líftími þeirra lána sem greidd voru upp. Megin tilgangurinn með þessu var sá að lækka greiðslubyrði á næstu árum sem er lykilforsenda þess að ekki er þörf á lántöku til áætlaðra framkvæmda sem farið verður í á næstu misserum. Þessi aðgerð skilar því verulegri fjárhagslegri hagræðingu inn í framtíðina.

Leikskólabyggingin við Bergheima var tekin í notkun nýlega og mun rúma tvær u.þ.b. 20 barna deildir auk þess sem alger bylting er í vinnuaðstöðu fyrir starfsfólk leikskólans. Samhliða nýbyggingunni var ráðist í endurbætur og stækkun á leikskólalóðinni. Lang stærstur hluti fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum liggur í þessari framkvæmd.

Þrátt fyrir þessar fjárfestingar lækka langtímaskuldir og skuldbindingar á milli ára. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum er kveðið á um að heildarskuldir og skuldbindingar samstæðunnar megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglubundnum tekjum. Skuldahlutfall sveitarfélagsins í árslok 2013 var 110,7%, hafði lækkað um tæp 4% á milli ára þrátt fyrir verulegar fjárfestingar og því vel undir því hámarki sem lög kveða á um.

Fjárhagsstaða sveitarfélagsins er sterk og hefur mikill viðsnúningur orðið á líðandi kjörtímabili. Áætlanir sveitarfélagsins gera ráð fyrir áframhaldandi eflingu grunnþjónustu og lækkun skuldbindinga.